Algemene Dienstverleningsvoorwaarden

 

Elke overeenkomst met Brighthouse BV (hierna “BRIGHT POTENTIALS”) komt tot stand onder deze Algemene Voorwaarden, met uitsluiting van alle (algemene of bijzondere) voorwaarden van de medecontractant (hierna “Klant”). Deze algemene voorwaarden vullen de bijzondere voorwaarden van de Opdrachtbevestiging, het Raamakkoord en/of de Offerte verder aan. Bij tegenstrijdigheid hebben de bijzondere voorwaarden voorrang.

 

Artikel 1 – Omschrijving opdracht

De Klant wenst het verrichten van bepaalde diensten binnen zijn bedrijf toe te vertrouwen aan BRIGHT POTENTIALS. BRIGHT POTENTIALS aanvaardt deze opdracht. De nauwkeurige beschrijving van deze diensten en de prijzen zijn opgenomen in huidige opdrachtbevestiging, Raamakkoord of offerte. Eventuele wijzigingen aan deze diensten, modaliteiten of prijzen worden tussen partijen steeds schriftelijk vastgelegd. BRIGHT POTENTIALS behoudt zich het recht voor te bepalen welke consultant(s) wordt toegewezen en deze te veranderen gedurende de opdracht. Dit zal een consultant van gelijk niveau zijn, tenzij anders en duidelijk afgesproken met de Klant. BRIGHT POTENTIALS levert haar diensten in volledige onafhankelijkheid zonder enig ondergeschikt verband tussen de consultants van BRIGHT POTENTIALS en de Klant.

 

Artikel 2 – Totstandkoming van de opdracht

Behoudens andersluidend beding in de opdrachtbevestiging – waarvan de onderhavige algemene voorwaarden integraal deel uitmaken – komt de overeenkomst tot stand en vangt ze aan op het moment dat de BRIGHT POTENTIALS aanvangt met de uitvoering van de opdracht op verzoek van de Klant, indien deze aanvang op een vroeger tijdstip zou plaatsvinden. In dit geval verbindt de Klant er zich toe de opdrachtbrief onverwijld te ondertekenen en op te sturen naar de BRIGHT POTENTIALS. De Klant verklaart in dit geval uitdrukkelijk de onderhavige algemene voorwaarden te aanvaarden vanaf het moment de opdrachtbrief inclusief de algemene voorwaarden hetzij per brief, hetzij per elektronische post, hetzij persoonlijk door overhandiging tegen ontvangstbewijs aan de Klant werden overgemaakt.

 

Artikel 3 – Prijzen

De verschuldigde prijzen, verhoogd met de BTW, worden per factuur aangerekend en zijn betaalbaar binnen de veertien dagen na factuurdatum. Bij niet-betaling is vanaf de 21e dag na factuurdatum van rechtswege en zonder aanmaning verwijlrente verschuldigd ten belopen van 1% per maand, berekend op het bedrag aan achterstallige vergoedingen en BTW, dit in toepassing van artikel 1226 en 1229 Burgerlijk Wetboek.

Alle administratieve kosten en kosten van minnelijke invordering die BRIGHT POTENTIALS maakt om de achterstallige vergoedingen te innen en elke andere schade die BRIGHT POTENTIALS lijdt door de wanbetaling, worden vanaf de 60e dag na factuurdatum integraal doorgerekend aan de Klant, met een minimum van 10% van de achterstallige vergoedingen en BTW of € 100, al naargelang het hoogste bedrag. Dit eveneens in toepassing van artikelen 5.83 en 5.88 van het(nieuw) Burgerlijk Wetboek. Bij niet-betaling binnen een periode van 15 dagen na de uiterste betaaldatum, kan BRIGHT POTENTIALS onmiddellijk, van rechtswege en zonder aanmaning de overeenkomst verbreken lastens de Klant. BRIGHT POTENTIALS zal de Klant in dat geval bij aangetekend schrijven in gebreke stellen en de datum meedelen met ingang waarvan deze overeenkomst als ontbonden wordt beschouwd. Elke toegekende korting is éénmalig en schept geen rechten naar de toekomst.

 

Artikel 4 – Duur en opzegging van de overeenkomst

 

4.1. Recurrente opdrachten

Definitie

Onder “recurrente opdracht” wordt verstaan: de opdracht die bestaat uit opeenvolgende prestaties van eenzelfde aard die tegen bepaalde op voorhand bekende termijnen moeten worden uitgevoerd.

Duur en einde van de overeenkomst

Tenzij er in de opdrachtbrief een termijn voor de duur van de overeenkomst wordt vermeld, wordt de overeenkomst voor recurrente opdracht geacht voor onbepaalde duur te zijn aangegaan.

Beide partijen kunnen op elk ogenblik de overeenkomst vroegtijdig beëindigen, onder de volgende voorwaarden:

 • de opzegging dient per aangetekende brief ter kennis te worden gebracht van de andere partij,
 • er dient een opzeggingstermijn te worden nageleefd van 8 (acht) weken die aanvangt de eerste dag volgend op de maand van kennisgeving van de opzegging per aangetekend schrijven

Tijdens de opzeggingstermijn blijven de voorschriften van de opdrachtbrief en onderhavige algemene voorwaarden onverkort van kracht.

Een afzonderlijk contract kan worden gesloten voor prestaties die na de beëindiging van de overeenkomst zullen worden geleverd, doch die betrekking hebben op de periode waarin de overeenkomst nog van kracht was.

 

4.2. Niet-recurrente opdrachten

Definitie

Opdrachten die niet vallen onder de definitie van “recurrente opdracht” voorzien in punt 4.1., worden als niet-recurrente opdrachten beschouwd.

Duur en einde van de overeenkomst

Een opdracht wordt aanzien als niet-recurrent wanneer in de opdrachtbrief een duidelijke termijn voor de duur van de opdracht of een einddatum/deadline werd vastgelegd.

Ze eindigt door de uitvoering van de opdracht, indien dit van toepassing is gelet op de aard van de opdracht, door de levering van de overeengekomen prestaties of bij het bereiken van de einddatum vermeld in de opdrachtbrief.

Beide partijen kunnen op elk ogenblik de overeenkomst vroegtijdig beëindigen, onder de volgende voorwaarden:

 • de opzegging dient per aangetekende brief ter kennis te worden gebracht van de andere partij,
 • er dient een opzeggingstermijn te worden nageleefd van 8 (acht) weken die aanvangt de eerste dag volgend op de week van kennisgeving van de opzegging per aangetekend schrijven.

Tijdens de opzeggingstermijn blijven de voorschriften van de opdrachtbrief en onderhavige algemene voorwaarden onverkort van kracht.

Een afzonderlijk contract kan worden gesloten voor prestaties die na de beëindiging van de overeenkomst zullen worden geleverd, doch die betrekking hebben op de periode waarin de overeenkomst nog van kracht was.

 

4.3. Afhandeling

Na de beëindiging van de overeenkomst worden alle boeken en bescheiden die toebehoren aan de Klant ter beschikking gesteld van de Klant of zijn gevolmachtigde.

 

Artikel 5 – Redenen tot vroegtijdige beëindiging

5.1. In alle gevallen kan BRIGHT POTENTIALS de overeenkomst op elk ogenblik, zonder opzeggingstermijn en zonder vergoeding per aangetekend schrijven beëindigen, indien er redenen zijn die de voortzetting van de samenwerking onmogelijk maken, zoals:

omstandigheden die de onafhankelijkheid van BRIGHT POTENTIALS in het gedrang brengen,
omstandigheden die de uitvoering van de opdracht conform de beroeps- en deontologische normen van toepassing op BRIGHT POTENTIALS  onmogelijk maken,
de kennelijke of herhaaldelijke tekortkoming(en) van de Klant ten aanzien van zijn eigen verbintenissen zoals omschreven in de onderhavige algemene voorwaarden en in de opdrachtbrief,
in geval van faling, gerechtelijke reorganisatie, procedure van ontbinding of kennelijk onvermogen van de Klant.
De redenen die de onmiddellijke stopzetting van de overeenkomst verantwoorden, dienen aan de Klant te worden medegedeeld.

Naargelang de omstandigheden kan BRIGHT POTENTIALS zijn beslissing laten voorafgaan door een waarschuwing of een aanmaning aan de Klant.

Wanneer hij de overeenkomst stopzet, wijst BRIGHT POTENTIALS de Klant op de rechtshandelingen die dringend en noodzakelijk moeten worden gesteld ter vrijwaring van zijn rechten, en waarvoor hij opdracht had gekregen.

5.2. In geval de Klant meent dat BRIGHT POTENTIALS kennelijk in gebreke blijft zijn verbintenissen – zoals omschreven in onderhavige algemene voorwaarden en in voorkomend geval in de opdrachtbrief – uit te voeren, zal de Klant BRIGHT POTENTIALS hiervan in kennis stellen per aangetekend schrijven binnen de 8 werkdagen. De Klant zal de vermeende tekortkomingen meedelen aan BRIGHT POTENTIALS. Indien aan deze tekortkomingen aan Bright Potentials toerekenbaar zijn en hieraan niet wordt verholpen binnen een termijn van vijftien (15) werkdagen, heeft de Klant het recht om, zonder naleving van een opzeggingstermijn en zonder betaling van een schadevergoeding, de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.

 

Artikel 6 – Opschorting van de uitvoering van de verbintenissen

In geval van niet-nakoming, van niet-correcte of niet-tijdige uitvoering door de Klant van zijn verbintenis(sen) opgenomen in onderhavige algemene voorwaarden en/of desgevallend in de opdrachtbrief, bijvoorbeeld in geval van niet-betaling van erelonen of voorschot(ten), is BRIGHT POTENTIALS gerechtigd de uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten of uit te stellen totdat de Klant aan zijn verplichtingen heeft voldaan, zonder enig recht op schadevergoeding in hoofde van de Klant. BRIGHT POTENTIALS brengt de Klant hiervan schriftelijk op de hoogte.

Indien er na de aanvang van de schorsing of het uitstel van uitvoering, dringend en noodzakelijk rechtshandelingen moeten worden gesteld ter vrijwaring van de rechten van de Klant, en waarvoor BRIGHT POTENTIALS opdracht had gekregen, wijst hij de Klant hierop. Alle kosten en lasten voortvloeiend uit de opschorting of het uitstel zijn ten laste van de Klant.

BRIGHT POTENTIALS is in alle omstandigheden gerechtigd op betaling van de erelonen en kosten m.b.t. de reeds verrichte werkzaamheden.

De schorsing of het uitstel van uitvoering van de verplichtingen door BRIGHT POTENTIALS doet geen afbreuk aan het recht tot onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst door BRIGHT POTENTIALS ingeval van kennelijke of herhaaldelijke tekortkomingen van de Klant zoals beschreven in artikel 5 van onderhavige algemene voorwaarden.

 

Artikel 7 – Rechten en plichten van de partijen

Alle vertrouwelijke informatie die door één van de beide partijen, gedurende of ten gevolge van de uitvoering van de opdracht toegekend aan BRIGHT POTENTIALS verkregen wordt, zal strikt vertrouwelijk worden behandeld en zal niet aan derden bekend worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van de andere partij. Dit geldt eveneens voor offertes ter voorbereiding van opdrachten, en voor de rapporten die resulteren uit de uitvoering ervan. Wel mag – behoudens schriftelijk en uitdrukkelijk verbod – het verkrijgen dan wel verlenen van enige opdracht vermeld worden met het oog op publiciteitsvoering.

 

7.1. Rechten en plichten van BRIGHT POTENTIALS

BRIGHT POTENTIALS voert met de vereiste zorg de hem toevertrouwde opdrachten in volledige onafhankelijkheid uit, krachtens een middelenverbintenis.

Hij waakt erover dat de gepresteerde diensten worden geleverd volgens de deontologische en andere beroepsnormen van het Instituut, rekening houdend met de relevante wetgeving en regelgeving van kracht op het moment van de uitvoering van de overeenkomst. BRIGHT POTENTIALS kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van mogelijke latere wijzigingen – desgevallend met terugwerkende kracht – aan deze wettelijke en reglementaire bepalingen.

Evenmin is hij verantwoordelijk voor gevolgen van eventuele tekortkomingen, fouten of overtredingen die zouden zijn begaan vóór zijn tussenkomst.

De uitvoering van de opdracht is niet – behoudens andersluidend beding – specifiek gericht op het ontdekken van eventuele fraude.

Behoudens andersluidend beding is BRIGHT POTENTIALS niet verplicht de juistheid en volledigheid na te gaan van de informatie die de Klant of diens aangestelde(n) hem overmaken, noch de betrouwbaarheid van de akten, contracten, inventarissen, facturen en bewijsstukken van alle aard, die hem door de Klant worden toevertrouwd of voorgelegd als zijnde bewijskrachtige stukken of als stukken die als dusdanig moeten dienen.

BRIGHT POTENTIALS mag zich laten bijstaan door medewerkers of deskundigen van zijn keuze en de uit de overeenkomst voortvloeiende opdrachten geheel of gedeeltelijk laten uitvoeren door (een) aangestelde(n) of deskundige(n).

Overeenkomstig artikel 33 van de Wet d.d. 22 april 1999 met betrekking tot de boekhoudkundige en fiscale beroepen, heeft BRIGHT POTENTIALS zijn burgerlijke beroepsaansprakelijkheid laten verzekeren met een polis die is goedgekeurd door de Raad van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten.

BRIGHT POTENTIALS, evenals zijn gevolmachtigde(n) of aangestelde(n), zijn tot het beroepsgeheim gehouden, overeenkomstig artikel 58 van de Wet van 22 april 1999 met betrekking tot de boekhoudkundige en fiscale beroepen en artikel 32 van het KB van 1 maart 1998 tot vaststelling van het reglement plichtenleer der accountants, onder voorbehoud evenwel van toepassing van de bepalingen van de wetgeving en reglementering tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en eventueel andere toepasselijke wetgeving.

Alle uit de opdracht resulterende rapporten en documenten blijven de intellectuele eigendom van BRIGHT POTENTIALS. Behoudens schriftelijke en uitdrukkelijke afwijkingen, zullen deze rapporten en documenten door de Klant slechts mogen gebruikt worden na de volledige betaling van alle erelonen en kosten verbonden aan de uitvoering van de aan BRIGHT POTENTIALS toegekende opdracht een binnen de grenzen van de specifieke opdracht waarvoor ze werden opgemaakt.

Partijen erkennen uitdrukkelijk kennis te hebben van het feit dat – behalve in het geval van grove fout of fout gepleegd met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden – de beroepsaansprakelijkheid van BRIGHT POTENTIALS bij de uitvoering van een aan hem toegekende opdracht beperkt is tot een maximumbedrag van 500.000,00 EUR dan wel tot 10 keer het ereloon dat in de uitvoering van deze opdracht over een periode van één jaar aan de Klant wordt aangerekend, zo dit hoger mocht zijn.

BRIGHT POTENTIALS zal enkel gehouden zijn tot vergoeding van de rechtstreekse schade en niet tot vergoeding van eender welke gevolgschade. BRIGHT POTENTIALS zal eveneens enkel kunnen worden aangesproken tot vergoeding van de door de Klant geleden netto schade.

 

7.2. Rechten en plichten van de Klant

De Klant verbindt er zich toe:

 • aan BRIGHT POTENTIALS alle documenten, gegevens en informatie die nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht tijdig ter beschikking te stellen;
 • de werkzaamheden en verplichtingen die hem desgevallend op basis van de opdrachtbrief en onderhavige algemene voorwaarden toekomen, te verrichten;
 • elk gegeven, elke gebeurtenis of ontwikkeling die enige invloed zou kunnen hebben op de uitvoering van de opdracht onverwijld ter kennis te brengen van BRIGHT POTENTIALS;
 • indien BRIGHT POTENTIALS hierom verzoekt, schriftelijk te bevestigen dat de verschafte documenten, inlichtingen en uitleg juist en volledig zijn;
 • na te gaan of de door BRIGHT POTENTIALS geleverde documenten en staten bij ontvangst ervan overeenstemmen met zijn verwachtingen en met de door hem verschafte informatie, en indien dit niet het geval is, hem hiervan onverwijld op de hoogte te brengen.

 

Artikel 8 – Informatie

BRIGHT POTENTIALS verleent haar diensten binnen de perken van de door de Klant verstrekte informatie en toegekende bevoegdheden. De Klant verbindt er zich toe alle nodige en relevante informatie te bezorgen aan BRIGHT POTENTIALS. BRIGHT POTENTIALS is er niet toe gehouden controle uit te oefenen op de inhoud, de juistheid en de volledigheid van de gegevens die de Klant hem verstrekt.

 

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

BRIGHT POTENTIALS is slechts verbonden door een inspanningsverbintenis voor de totstandkoming van de overeenkomsten (zie ook artikel 17). Om die reden kan geen garantie worden gegeven omtrent het resultaat van de opdracht.

De Klant is gehouden om voor het aangaan van een overeenkomst met de kandidaat zich zelfstandig een oordeel te vormen over de geschiktheid van de kandidaat. BRIGHT POTENTIALS  zal voorafgaandelijk en tijdens de selectie alle zorgvuldigheid in acht nemen, maar dit ontslaat de opdrachtgever niet van zijn onderzoeksplicht. BRIGHT POTENTIALS is niet aansprakelijk als blijkt dat de kandidaat niet voldoet aan de verwachtingen van de opdrachtgever, tenzij BRIGHT POTENTIALS aantoonbaar nalatig is geweest bij de werving en selectie. Eventuele aansprakelijkheid is in dat geval beperkt tot maximaal de voor die opdracht ontvangen vergoeding. BRIGHT POTENTIALS is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade en verliezen veroorzaakt door kandidaten die via BRIGHT POTENTIALS bemiddeld zijn. De Klant vrijwaart BRIGHT POTENTIALS tegen schade en aansprakelijkheid jegens derden.

 

Artikel 10 – Overmacht

BRIGHT POTENTIALS is niet aansprakelijk, indien en voor zover ze haar verbintenissen niet kan nakomen ten gevolge van overmacht.

Overmacht is elke gebeurtenis die een onoverkomelijke hinderpaal vormt voor de normale uitvoering van de verplichtingen van BRIGHT POTENTIALS en die haar dwingt haar diensten tijdelijk of definitief stop te zetten. Hieronder kan worden verstaan, niet-limitatief, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, werkstakingen, overheidsmaatregelen, ziekte van personeel, epidemieën, pandemieën … gelden uitdrukkelijk als overmacht.

In geval van een overmachtssituatie waardoor BRIGHT POTENTIALS niet meer aan haar contractuele verplichtingen ten aanzien van de Klant kan voldoen, worden deze verplichtingen opgeschort totdat BRIGHT POTENTIALS alsnog is staat is om aan haar verplichtingen te voldoen, zonder dat BRIGHT POTENTIALS hierdoor in verzuim raakt ten aanzien van de nakoming van die verplichtingen en zonder dat BRIGHT POTENTIALS tot enige schadevergoeding gehouden kan worden.

Indien BRIGHT POTENTIALS gedurende meer dan één maand de overeenkomst niet kan uitvoeren, zullen partijen met elkaar overleggen aangaande de toekomstige uitvoering van de overeenkomst. Indien niet tot een vergelijk kan worden gekomen zal elk van de partijen de mogelijkheid hebben de overeenkomst te beëindigen, zonder inachtname van een opzeggingstermijn- of vergoeding.    De beëindiging zal aan de andere partij ter kennis gebracht worden met een aangetekende brief. Teneinde zich geldig op de beëindiging wegens overmacht te kunnen beroepen, dient de aangetekende brief verzonden te worden binnen de twee werkdagen nadat er zekerheid bestaat omtrent het bestaan van de overmacht. Alle reeds door BRIGHT POTENTIALS geleverde prestaties en gemaakte kosten tot aan de stopzetting van de overeenkomst wegens overmacht zullen opeisbaar zijn door BRIGHT POTENTIALS.

 

Artikel 11 – Vertrouwelijkheid

Zowel de Klant als BRIGHT POTENTIALS duiden elk voor zich één of meerdere contactpersonen aan. Het opvragen en/of verstrekken van gegevens gebeurt enkel via deze personen. BRIGHT POTENTIALS verbindt er zich toe alle gegevens die hem in uitvoering van deze overeenkomst worden verstrekt door de Klant, strikt vertrouwelijk te behandelen.

BRIGHT POTENTIALS zorgt voor de nodige beveiliging om de vertrouwelijkheid van de gegevens te verzekeren.

 

Artikel 12 – Afwerving

De Klant (en alle gelieerde bedrijven) verbindt zich geen werknemers in dienst te nemen, die door of bij BRIGHT POTENTIALS, al dan niet in dienstverband, gelast zijn/waren met opdrachten bij de Klant of die minder dan zes maanden geleden hun samenwerking bij BRIGHT POTENTIALS beëindigd hebben, tenzij mits betaling van een schadevergoeding door de Klant aan BRIGHT POTENTIALS gelijk aan het bedrag van één jaar brutoloon (inclusief voordelen verworven krachtens overeenkomst) of bruto vergoeding (inclusief voordelen) dat door BRIGHT POTENTIALS aan de betrokken medewerker werd betaald op het ogenblik van de overname of van het einde van de arbeidsovereenkomst of samenwerkingsovereenkomst, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijking in de bestelbon. Deze clausule geldt tot drie jaren na de beëindiging van de opdracht van BRIGHT POTENTIALS bij de Klant.

 

Artikel 13 – Intellectuele rechten

Tussen partijen is er geen overdracht van intellectuele eigendom. Elke partij behoudt dan ook de intellectuele eigendomsrechten op de bekend gemaakte respectievelijk ontwikkelde documenten, tools, softwareprogramma’s en toebehoren in ruime zin. Het is verboden deze documenten, tools, softwareprogramma’s en toebehoren te vervreemden, te verpanden of over te dragen aan derden zonder toestemming van de andere partij.

 

Artikel 14 – Bescherming van de persoonsgegevens

Met de goedkeuring van deze Algemene Voorwaarden erkent u ook onze privacy statement te hebben gelezen en geaccepteerd. Dit beleid kan u terugvinden op https://brightpotentials.be/nl/privacy-policy.  Dit in het kader van onze voortdurende inspanningen om – conform de GDPR wetgeving – de persoonsgegevens van onze klanten te respecteren en hun privacy te garanderen. Hierbij is enkel het Belgisch recht van toepassing.

 

Artikel 15 – Bevoegdheid en toepasselijk recht

Eventuele nietigheid of ongeldigheid van een of meerdere bepalingen van de bijzondere of Algemene Voorwaarden beperkt zich tot de desbetreffende bepaling(en) en laat de overige bepalingen van de bijzondere en/of algemene voorwaarden onverlet.

Enkel de afdelingen van de rechtbanken of het vredegerecht bevoegd voor de plaats van de maatschappelijke zetel van BRIGHT POTENTIALS zijn bevoegd in geval van een geschil. De overeenkomst tussen Klant en BRIGHT POTENTIALS wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

 

Artikel 16 – Portretrechten

De Klant verklaart afstand te doen van alle portretrechten, publicatierechten, intellectuele eigendomsrechten (inclusief auteursrechten), reproductierechten en gelijkaardige rechten op de van haar/hem door BRIGHT POTENTIALS of een door BRIGHT POTENTIALS aangestelde partner gemaakte beeldmateriaal. De afstand wordt verricht in het voordeel van BRIGHT POTENTIALS, de aangestelde partner van BRIGHT POTENTIALS en de opdrachtgever en geldt uitsluitend voor het gebruik van het opgenomen beeldmateriaal voor elke vorm van promotie en/of professionele doeleinden van BRIGHT POTENTIALS, de door BRIGHT POTENTIALS aangestelde partij en de opdrachtgever. Ondergetekende verklaart hierbij deze rechten uitsluitend voor voormeld(e) doeleinde(n) over te dragen aan het productiehuis en de opdrachtgever.

De afstand – overdracht  van voormelde rechten omvat de totaliteit van de portretrechten en andere rechten zoals hoger bepaald verspreid onder welke vorm dan ook en dit houdt onder meer in :

 • Het recht op grafische reproductie, geheel of gedeeltelijk, in om het even welke vorm (zoals bijvoorbeeld: video’s, affiches, foto’s, brochures, ….) en de verspreiding van deze reproducties;
 • Het recht op opname en publicatie, grafisch en/of elektronisch, geheel of gedeeltelijk, op een website, internet, facebook, twitter, sociale media, en de verspreiding van voornoemde dragers;

Voorts geeft de Klant de toestemming aan BRIGHT POTENTIALS om beeldmateriaal van de Klant te gebruiken voor de opmaak van een bedrijfspagina en online campagnes. De Klant heeft steeds het recht om gekozen beeldmateriaal te laten verwijderen of aan te passen wanneer de Klant dit nodig acht.

 

Artikel 17 – Middelenverbintenis

BRIGHT POTENTIALS verbindt zich ertoe om de Klant bij te staan in het zoeken en/of selecteren van kandidaten voor een vacature op opdracht, zoals bepaald door de Klant en nader omschreven in de Opdrachtbevestiging, het Raamakkoord en/of de Offerte.

De werkwijze die BRIGHT POTENTIALS hanteert is afhankelijk van de opdracht en wordt nader omschreven in de Opdrachtbevestiging, het Raamakkoord en/of de Offerte.

BRIGHT POTENTIALS is ten opzichte van de Klant verbonden door een middelenverbintenis. In geen geval kan BRIGHT POTENTIALS aansprakelijk gesteld worden voor indirecte schade of winstverlies, en de aansprakelijkheid van BRIGHT POTENTIALS is beperkt tot het reeds door de Klant in het kader van de opdracht betaalde honorarium.

Eventuele medische onderzoeken zullen plaatsvinden op initiatief van de Klant, op diens kosten en onder diens verantwoordelijkheid. Hetzelfde geldt voor het eventuele controleren van het strafblad van de Kandidaat, elke tussenkomst om een arbeidsvergunning of enige andere administratieve machtiging te bekomen.

BRIGHT POTENTIALS kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de geschiktheid van de Kandidaat, voor de juistheid van de informatie betreffende de Kandidaat verkregen van derden of van de Kandidaat zelf, of voor het handelen of nalaten van door hem voorgestelde kandidaten.

 

Artikel 18 – Aanwerving

Mits wederzijds akkoord van beide partijen, kunnen in het kader van de zoektocht aanvullende kosten worden overwogen en  gemaakt voor opmaak en plaatsing van een advertentie, conform de met de Klant gesloten Overeenkomst. Deze kosten dienen door de Klant onmiddellijk te worden betaald na het voorleggen van een factuur.

De Klant zal BRIGHT POTENTIALS onmiddellijk inlichten wanneer een Kandidaat wordt tewerkgesteld in een functie. De klant verbindt zich ertoe om BRIGHT POTENTIALS onmiddellijk een kopij te bezorgen van elke aanbieding van de Klant aan de Kandidaat, van de arbeidsovereenkomst en/of van elk ander contract dat er bestaat tussen de Klant en de Kandidaat, en dit vanaf de ondertekening.

Indien de Klant zijn wettelijke verplichtingen of de bijzondere of algemene voorwaarden niet nakomt (bv. in geval van wanbetaling), heeft BRIGHT POTENTIALS het recht, zonder dat zij kan aangesproken worden tot de betaling van enige schadevergoeding, de lopende overeenkomsten als ontbonden te beschouwen of de uitvoering ervan te schorsen.

 

Artikel 19 – Uitvoering opdracht

Indien in het contract tussen de Klant en BRIGHT POTENTIALS een concrete timing voor de wervings- en selectieopdracht wordt vastgelegd, engageert BRIGHT POTENTIALS zich deze timing binnen de grenzen van zijn mogelijkheden te respecteren. Afwijkingen op de timing kunnen evenwel nooit recht geven op schadevergoeding.

In geval van overmacht of in geval zich omstandigheden voordoen onafhankelijk van de wil van BRIGHT POTENTIALS waardoor de uitvoering van de Overeenkomst niet meer billijk van haar kan geëist worden, heeft de Vennootschap het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te verbreken zonder verplichting tot vergoeding. Zie ook artikel 10.

 

Artikel 20 – Honorarium

De contractuele honoraria van BRIGHT POTENTIALS alsook de door haar gemaakte kosten voor rekening van de Klant zijn en blijven integraal verschuldigd, ook in de volgende hypotheses:

 • In geval van beëindiging van de Aanwervingsovereenkomst door de Klant of Kandidaat. Deze bepaling doet geen afbreuk aan artikel 16;
 • In geval van Aanwerving van een Kandidaat door de Klant binnen de 24 maanden nadat hij door BRIGHT POTENTIALS werd Voorgesteld, en dit ongeacht de vroegere weigering van ofwel de Klant om de Voorgestelde Kandidaat aan te werven, ofwel van deze laatste om het aanbod van de Klant te aanvaarden;
 • Wanneer de Overeenkomst een exclusiviteitsclausule bevat zal elke persoon die door de Klant wordt aangeworven voor een functie waarvoor een exclusiviteit werd overeengekomen, geacht te zijn voorgesteld door BRIGHT POTENTIALS.
 • Bij niet betaling door de Klant van de contractueel voorziene honoraria, heeft BRIGHT POTENTIALS het recht de uitvoering van de Overeenkomst te schorsen tot volledige betaling van de verschuldigde bedragen.

De Klant die de Overeenkomst waarin voorschotten werden voorzien, verbreekt of die de opdracht ervan fundamenteel wijzigt in de loop van de uitvoering van de Overeenkomst, is gehouden de overeengekomen gefactureerde voorschotten, verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 33% van het totaal voorziene honorarium te betalen.

De Schorsing van een Overeenkomst waarin voorschotten werden voorzien, die een termijn van 3 maanden overschrijdt, zal automatisch leiden tot een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 33% van het totaal voorziene honorarium.

In geval van beslag ten laste van de Klant of van weigering van deze laatste om de nodige garanties te bieden, alsook in het geval van aanvraag tot concordaat, van dagvaarding in faillissement, van publicatie van een geprotesteerde wissel of van invereffeningstelling van de Klant, behoudt BRIGHT POTENTIALS zich het recht voor de Overeenkomst te verbreken door het versturen van een aangetekende brief die de ontbinding van rechtswege tot gevolg heeft.

 

Artikel 21 – Garantie

Indien een garantieclausule werd opgenomen in de Overeenkomst tussen BRIGHT POTENTIALS en de Klant en de aanwervingsovereenkomst gesloten tussen de Klant en de Kandidaat wordt binnen de garantieperiode van 3 maanden beëindigd door de Kandidaat of Klant, verbindt BRIGHT POTENTIALS zich ertoe om gedurende 6 maanden vanaf de datum van de beëindiging van de voormelde aanwervingsovereenkomst de Klant kosteloos bij te staan bij het zoeken van een nieuwe Kandidaat, mits aan de volgende voorwaarden cumulatief is voldaan:

 • Het profiel van de kandidaat-vervanger is identiek aan dit van de originele opdracht;
 • De aanwerving door de Klant werd verricht op basis van een positief eindadvies van BRIGHT POTENTIALS in het kader van de aan BRIGHT POTENTIALS verleende opdracht, minstens met betrekking tot het assessment van de Kandidaat;
 • De begeleidings- en aandachtspunten geformuleerd in het eindadvies van BRIGHT POTENTIALS werden door de Klant ook daadwerkelijk opgevolgd en geïmplementeerd;
 • De beëindiging van de Aanwervingsovereenkomst werd aan BRIGHT POTENTIALS schriftelijk meegedeeld binnen de drie dagen na de verbreking; de Klant heeft binnen de 7 dagen na de kennisgeving van de beëindiging de onmiddellijk toepassing van de garantie gevraagd.
 • De Klant beëindigt wegens kennelijke ongeschiktheid van de aangebracht persoon voor de in het contract omschreven vacature of functie of de aangebracht persoon beëindigt anders dan wegens dringende reden in hoofde van de Klant. De beëindiging van de Aanwervingsovereenkomst is dus niet te wijten aan bijvoorbeeld:
  • Reorganisatie, bedrijfseconomische motieven of andere redenen;
  • Een manifest verschil tussen de door de Klant aan de Kandidaat gedane beschrijving van de functie voor zijn aanwerving en de werkelijke inhoud van de effectief uitgeoefende functie of verwachtingen naar de toekomst toe.
 • Elk aan de Klant in uitvoering van de overeenkomst gefactureerde bedrag werd betaald zoals overeengekomen;
 • De beëindiging van de Aanwervingsovereenkomst vond plaats binnen de garantieperiode zoals vastgelegd in de opdrachtbevestiging;
 • De huidige garantie kan per opdracht één keer worden toegepast.

De onderhavige algemene voorwaarden zijn, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, op deze garantie integraal van toepassing.