Privacy statement

Het is voor ons belangrijk dat kandidaten ons moeiteloos kunnen vertrouwen. We maken er dan ook een punt van om de persoonlijke levenssfeer zo veel als mogelijk te beschermen.

Om ons werk zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren en jou een optimale service te kunnen bieden verzamelen we bepaalde persoonsgegevens van onze kandidaten en gebruikers van onze diensten. Het spreekt voor zich dat we met deze gegevens heel voorzichtig omspringen, we beheren deze gegevens op een veilige en respectvolle manier.

Over welke gegevens het dan juist gaat, hoe lang we deze bijhouden en voor welke doeleinden kan je hieronder lezen in ons privacybeleid. Iedereen moet controle hebben over zijn eigen persoonsgegevens en daarom willen we iedereen de kans geven om te beslissen welke gegevens je met ons wil delen en welke niet.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 (‘AVG’ of ‘GDPR’), de wet van 5 september 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (‘Privacywet’) en de wet van 13 juni 2005 (‘Wet Elektronische Communicatie) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten regelen de bescherming van je persoonsgegevens.

Wij engageren ons onze plichten na te leven en je rechten te respecteren telkens wanneer wij je gegevens verwerken. Indien je dieper wil ingaan op dit onderwerp raden wij je aan de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit te raadplegen.

 

1. Verantwoordelijke voor de verwerking

De verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens is:

BV BRIGHTHOUSE
Kapellestraat 142, 0101
8020 Oostkamp

Ondernemingsnummer 0670.603.659

Hierna genoemd ‘Bright Potentials’.

Indien je vragen heeft met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan kan je ons steeds contacteren via: virginie@brightpotentials.be

 

2. Wat betekent ‘verwerking van gegevens’ en wie is daarvoor verantwoordelijk?

Onder ‘verwerking van gegevens’ verstaan we elke verwerking van persoonsgegevens. Het begrip ‘verwerking’ dekt onder andere het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of uiteindelijk vernietigen van persoonsgegevens. Bright Potentials is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens.

 

3. Welke gegevens verwerken we?

Onder ‘persoonsgegevens’ verstaan wij gegevens die op een identificeerbaar persoon (de ‘betrokkene’) betrekking hebben en die je ons zelf geeft, die wij aan je toewijzen voor het gebruik van onze producten en diensten, die wij verkrijgen door het gebruik van onze producten en diensten, die we via derden hebben ontvangen, zoals bijvoorbeeld via de Refer a friend-module op onze website. Wij gaan ervan uit dat door derden verstrekte informatie correct en betrouwbaar is.

Alle gegevens die we verzamelen kunnen met elkaar gecombineerd worden om onze aanbiedingen en diensten beter af te stemmen op je persoonlijke behoeften.

Wij onderscheiden verschillende types persoonsgegevens. Ze laten ons toe onze producten en diensten aan te bieden en te verbeteren waar mogelijk:

  • Kandidaat- en medewerkersgegevens: hiermee kunnen wij je identificeren of contact met je opnemen. Bijvoorbeeld: je naam, je adres, je telefoonnummer, je taalvoorkeur, je geslacht, je e-mailadres, je leeftijd, je gezinssamenstelling en alle andere voorkeuren die je kenbaar maakt via sociale media, acties, mobiele applicaties, etc;

  • Gegevens gelinkt aan de loopbaan en verwachtingen daaromtrent: opleidingsniveau, kennis, vaardigheden, ervaring, loon en loonverwachtingen, referenties van vorige werkgevers, etc.

  • Gegeven met betrekking tot gezondheid: deze worden enkel opgevraagd indien dit noodzakelijk is voor de vacature waarvoor de kandidaat solliciteert;

  • Gegevens met betrekking tot een strafblad: deze worden enkel opgevraagd indien dit noodzakelijk is voor de vacature waarvoor de kandidaat solliciteert.

Zoals de wet voorschrijft, verwerken we geen gevoelige gegevens zoals onder andere gegevens over je raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, seksuele voorkeuren.

 

4. Waarom verwerken we je gegevens?

We verwerken persoonsgegevens voor diverse doeleinden. Daarbij verwerken we altijd alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om het door ons beoogde doel te realiseren.  Zo gebruiken wij persoonsdata:

Contactformulier website

Wanneer je contact met ons opneemt via het contactformulier op onze website verwerken wij jouw persoonlijke contactgegevens teneinde jouw vragen te beheren en beantwoorden. De verwerking van jouw persoonsgegevens is in dit geval gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang, met name voldoen aan jouw verzoek nadat u zich tot ons richt.

Tijdelijke tewerkstelling of aanwerving

Bright Potentials verwerkt contactgegevens en persoonsgegevens van kandidaten met het oog op het aanbieden van een tijdelijke tewerkstelling of aanwerving aan deze kandidaten.  De verwerking van deze gegevens voor ons intern dossier is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang, namelijk het vinden van een geschikte kandidaat voor een positie. Indien deze gegevens worden overgedragen aan derden, dan is deze verwerking gebaseerd op jouw uitdrukkelijke toestemming.

Beantwoorden vragen vacatures

Wanneer kandidaten vragen stellen aan Bright Potentials omtrent een vacature, dan verwerken wij jouw persoonsgegevens teneinde jouw vraag zo volledig en correct mogelijk te beantwoorden. De verwerking van jouw persoonsgegevens is in dit geval gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang, met name voldoen aan jouw verzoek nadat u zich tot ons richt.

Analyse kandidaatgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens van kandidaten teneinde jou als kandidaat passende vacatures te kunnen aanbieden en om de geschikte kandidaat te kunnen voorstellen aan onze klanten. Deze verwerking is gebaseerd op jouw uitdrukkelijke toestemming.

Sollicitatie

Wanneer je in het kader van een spontane sollicitatie persoonsgegevens verstrekt aan Bright Potentials, dan zullen deze gegevens worden verzameld en verwerkt ter afhandeling van het verdere aanwervingsproces. Het gaat hier onder meer over persoonsgegevens die voortkomen uit CV’s en motivatiebrieven. Deze verwerking is gebaseerd op jouw uitdrukkelijke toestemming.

Marktonderzoek

Wij verwerken persoonsgegevens teneinde bepaalde marktonderzoeken te kunnen uitvoeren. Dit kan bijvoorbeeld zijn om een salarisgids op te stellen. Deze verwerking is verenigbaar met het doel waarvoor de gegevens oorspronkelijk verzameld worden. Voor marktonderzoeken wordt bovendien enkel gewerkt met geaggregeerde data.

Consultancy activiteiten

In het kader van onze consultancy activiteiten verwerken wij persoonsgegevens met het oog op het coachen van kandidaten en het begeleiden van hun loopbaan. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en Bright Potentials.

Marketing

Bright Potentials verzamelt persoonsgegevens van haar kandidaten teneinde een efficiënte communicatie te kunnen voeren en onze relatie te verbeteren door je op de hoogte te houden van informatieve inhoud met betrekking tot nieuws uit te sector of met betrekking tot onze producten en diensten, dit via mailings en (e-)marketing. Deze verwerking is gebaseerd op jouw uitdrukkelijke toestemming.

Actieve rekrutering

In het kader van het rekruteren van potentiële kandidaten via sociale mediakanalen, onze website, de VDAB, beurzen etc. verwerken wij bepaalde persoonsgegevens van deze potentiële kandidaten. Enkel en alleen indien zij verklaren samen te willen werken met Bright Potentials voor het vinden van een passende vacature, verwerken wij hun persoonsgegevens. Deze verwerking is gebaseerd op hun toestemming.

Bijzondere categorieën

Indien wij ‘bijzondere categorieën’ van persoonsgegevens verwerken overeenkomstig art. 9 en 10 AVG, zoals bijvoorbeeld medische gegevens indien deze een invloed kunnen hebben op jouw tewerkstelling, dan verwerken wij deze gegevens enkel en alleen met jouw uitdrukkelijke toestemming. Indien u ons verzoekt om deze gegevens te verwerken of indien je deze gegevens zelf openbaar maakt, dan verwerken wij deze gegevens alleen indien dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening.

 

5. Gebruik van cookies

Bright Potentials verzamelt jouw gegevens wanneer je op onze website surft of wanneer je doorklikt op een e-mail. Dat doen wij door middel van het gebruik van cookies, of vergelijkbare vormen van technologie die ons in staat stellen om dit te doen.

Je kan het gebruik van cookies uitschakelen aan de hand van de instellingen van je webbrowser. Echter, weet dat in dat geval de website mogelijks niet geheel correct of trager werkt.

Je vindt de laatste versie van onze cookieverklaring steeds terug op https://www.brightpotentials.be/nl/cookie-policy.

 

6. Hoe beveiligen we je gegevens?

Wij staan ervoor garant dat het beveiligingsbeleid dat wij voeren bij de verwerking van persoonsgegevens steeds voldoende is, volgens de huidige stand van de techniek, om ons te wapenen tegen een ongeoorloofde toegang, openbaarmaking of verlies.

 

7. Confidentialiteit

Om voormelde doelstellingen te kunnen bereiken hebben alleen personen die daartoe een machtiging verkregen hebben toegang tot de persoonsgegevens. Die personen mogen de gegevens dan ook alleen maar verder verwerken indien dit noodzakelijk is voor het bereiken van die doelstellingen.

Bright Potentials garandeert dat het voldoende praktische en organisatorische maatregelen heeft genomen om de vertrouwelijkheid van gegevens in haar interne werking te verzekeren.

In het omgekeerde geval verwacht Bright Potentials tevens dat elke kandidaat de informatie die ze verkrijgt in het kader van vacatures en toekomstige tewerkstellingsmogelijkheden als vertrouwelijk behandelt. Deze informatie mag niet bekend gemaakt worden aan derden en blijft vertrouwelijk gedurende de tijd dat ze in zijn/haar bezit is of onder zijn/haar controle.

De kandidaat verbindt er zich toch om niet, rechtstreeks of onrechtstreeks, de bedrijven die een vacature hebben uitgeschreven te benaderen en/of te contacteren met inbegrip van de eigenaars, aandeelhouders, werknemers, vertegenwoordigers, leveranciers, klanten, concurrenten, banken en/of adviseurs van deze bedrijven zonder voorafgaande goedkeuring van Bright Potentials .

 

8. Verkopen wij je gegevens aan derde partijen of geven we je gegevens door?

Wij verkopen geen persoonsgegevens aan derde partijen noch geven wij die door aan derden, tenzij:

  • aan onze rechtsopvolgers en andere bedrijven binnen de groep van Bright Potentials;

  • dit vereist is voor onze dienstverlening. Zo geven wij bijvoorbeeld gegevens door aan klanten wanneer wij dit nodig achten voor het invullen van een vacature;

  • aan andere bedrijven waarmee wij samenwerken om bepaalde diensten van Bright Potentials te laten uitvoeren. Zo geven wij bijvoorbeeld gegevens door aan het hostingbedrijf van onze website, aan bedrijven die marketingprojecten voor ons beheren, aan bedrijven die voor Bright Potentials juridische en boekhoudkundige diensten verlenen, etc.;

  • er een wettelijke verplichting op ons rust; wij daarvoor de expliciete toestemming van jou verkrijgen.

  • In geval van internationale doorgifte van persoonsgegevens beschermen wij je gegevens volgens het beschermingsniveau dat is vereist door de Europese regelgeving.

Wij kunnen anonieme, geaggregeerde gegevens voor commerciële doeleinden of voor externe rapportering gebruiken. Deze gegevens zijn nooit terug te brengen naar een bepaald individu.

 

9. Bewaartermijn

Bright Potentials zal jouw persoonsgegevens bewaren en verwerken voor een periode die noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en in functie met de doeleinden van de verwerking, zoals hierboven omschreven. Een geschikt profiel en zijn/haar carrière evolueren immers doorheen de jaren en dus ook de nood aan zowel carrièreopportuniteiten, opleidingen, seminaries (updates), coaching en netwerkevents mee zal evolueren. Wij zijn er voor jou doorheen de volledige carrièreweg. Om deze reden worden jouw persoonsgegevens bewaard voor de duur van de professionele carrière.

Voor de contactpersonen van onze klanten hanteren we een bewaartermijn die gelijkloopt met de periode waarin deze persoon als contactpersoon actief is bij deze klant. Dit om de optimale dienstverlening en opvolging te kunnen blijven garanderen.

 

10. Wat zijn je rechten en hoe kan je ze uitoefenen?

  •  Je beschikt over diverse rechten aangaande de persoonsgegevens die wij van jouw verwerken.

  • Je kan deze rechten uitoefenen door ons te contacteren via de contactgegevens zoals omschreven in punt 11.

In het kader van onze identificatieplicht kunnen wij jou verzoeken om ons een kopie van jouw identiteitskaart te bezorgen.

Recht op inzage en correctie

Indien jij wil weten welke persoonsgegevens Bright Potentials van jou verwerkt en voor welke doeleinden, dan kan je contact met ons opnemen. Je kan tevens vragen dat eventuele foutieve persoonsgegevens worden gecorrigeerd of dat jouw gegevens worden gewijzigd.

Recht op verwijdering en beperking

Je hebt het recht om ons te verzoeken jouw persoonsgegevens te verwijderen. Het kan zijn dat bepaalde gegevens na jouw verzoek tot verwijdering bewaard worden door Bright Potentials. Bijvoorbeeld omdat wij een wettelijke verplichting hebben om de gegevens gedurende een bepaalde tijd bij te houden.

Wanneer je hiertoe gegronde redenen heeft, kan je ons verzoeken om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken. Bijvoorbeeld omdat je de juistheid van jouw gegevens betwist.

Recht van bezwaar

Wanneer de verwerking van jouw persoonsgegevens gebaseerd is op ons gerechtvaardigd belang of kadert in vervulling van een taak van algemeen belang of van openbaar gezag kan je op gemotiveerde wijze bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Indien wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van jouw (uitdrukkelijke) toestemming of in het kader van de uitvoering van de overeenkomst tussen jij en ons, dan kan je ons verzoeken dat wij de persoonsgegevens die jij aan ons verstrekt hebt op een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm aan jou bezorgen of deze overdagen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, op voorwaarde dat de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

Recht om jouw toestemming in te trekken

Wanneer de verwerking van jouw persoonsgegevens door Bright Potentials gebaseerd is op jouw (uitdrukkelijke) toestemming, heb je te allen tijde het recht om deze toestemming opnieuw in te trekken. De intrekking van jouw toestemming doet evenwel geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking van jouw toestemming.

Recht om klacht in te dienen

Je beschikt over het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit indien je een klacht hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door Bright Potentials.

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
e-mail : contact@apd-gba.be.

De klacht dient steeds gemeld te worden via het klachtenformulier op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit.

 

11. Blijf op de hoogte van aanpassingen

Het spreekt voor zich dat de verwerking van persoonsgegevens kan evolueren doorheen de tijd ten gevolge van gewijzigde wetgeving, technische vooruitgang,…

Bright Potentials behoudt zich dan ook het recht voor om dit privacybeleid aan te passen in de toekomst indien nodig. Wanneer dit gebeurt zal het de kandidaten hiervan op gepaste wijze op de hoogte brengen per mail of via de bestaande de website en/of app van Bright Potentials. Je vindt de laatste versie steeds terug op https://www.brightpotentials.be/privacy-policy<.

Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd op 13 juli 2022.